Poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.

Poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.

 

Žádosti o informace a Příjem žádostí

- veškeré písemné  žádosti o poskytnutí informace podle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím , jakož i veškeré další žádosti , stížnosti ,  podněty či jiná dožádání která žadatel doručuje osobně,  je nutno podávat na podatelně Obecního úřadu v Dolní Branné čp. 256, 543 62 v úředních hodinách:

 

Pondělí                14.00 - 17.00 hod.

Středa                  08.00 - 17.00 hod.

 


Písemné podání se doručuje na adresu 

Obecní úřad v Dolní Branné
543 62 Dolní Branná čp. 256


Ústně do protokolu lze podání učinit na obecním úřadě u věcně příslušné úřední osoby.

Elektronicky na elektronickou podatelnu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ten, kdo činí podání v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

V záležitostech, které řeší Obecní úřad se, nestanoví-li zákon jinak, obecně postupuje podle správního řádu. Řízení je zahájeno dnem, kdy podání účastníka řízení došlo orgánu příslušnému ve věci rozhodnout. Obecní úřad postupuje v řízení v souladu se zákony a jinými právními předpisy. Je povinen chránit zájmy státu a společnosti, práva a zájmy občanů a organizací a důsledně vyžadovat plnění jejich povinností. Je povinen postupovat s nimi v úzké součinnosti a dát jim vždy možnost, aby svá práva mohli účinně hájit. Musí jim poskytovat pomoc a poučení, aby pro neznalost právních předpisů neutrpěli v řízení újmu. Je povinen svědomitě a odpovědně se zabývat každou věcí, která je předmětem řízení, vyřídit ji včas a bez zbytečných průtahů a použít nejvhodnějších prostředků , které vedou ke správnému vyřízení věci.

 Připouští-li to povaha věci má se vždy pokusit o smírné vyřízení. Dbá, aby řízení probíhalo hospodárně bez zbytečného zatěžování občanů a organizací. Rozhodnutí musí vždy vycházet ze spolehlivě zjištěného stavu věcí.

V jednotlivých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníkem řízení, rozhodne Obecní úřad bezodkladně. V ostatních případech je povinen rozhodnout ve lhůtě do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.

Uvedený postup se přiměřeně použije i pro záležitosti, které nemají povahu správního řízení (vyjádření, stanoviska, doporučení, osvědčení, atd....)

Postup správních orgánů pro jednotlivé oblasti samosprávy a státní správy je upraven příslušnými speciálními předpisy, kterými mohou být výše uvedené obecné zásady pozměněny.

Jedná-li se o věc, která je dle zákona v kompetenci Zastupitelstva obce, bude rozhodnutí vydáno v závislosti na termínech zasedání tohoto orgánu.

Rozhodnutí Obecního úřadu se doručuje vždy na dodejku nebo do vlastních rukou, poštou, nebo předává osobně přímo na Obecním úřadě. V případech stanovených zákonem lze použít doručení formou veřejné vyhlášky vyvěšené na úřední desce. Ostatní korespondence Obce a Obecního úřadu se podle povahy doručuje na dodejku, doporučeně nebo běžným dopisem pomocí výše uvedených subjektů nebo předává osobně na Obecním úřadě.

 

           

Opravné prostředky

-        poučení o místu, způsobu a lhůtě podání opravného prostředku musí být uvedeno ve vydaném rozhodnutí

-        obecně platí, že opravný prostředek se podává prostřednictvím orgánu, který napadené rozhodnutí vydal k orgánu bezprostředně nadřízenému, lhůta pro odvolání je 15 dnů od data doručení napadeného rozhodnutí (nestanoví-li zvláštní předpis jinak), odvolání musí být podáno písemně nebo ústně do protokolu

-        (popř. e-mailem s povinností doplnit písemně či ústně do protokolu ve lhůtě tří dnů) a musí z něho být patrné, kdo ho podává, proti jakému rozhodnutí směřuje a obsahovat důvody podaného odvolání. Na odvolání není třeba mít zvláštní formulář.

 

Formulář

 Obecní úřad v Dolní Branné

543 62 Dolní Branná čp. 256

 

……………………………………..

místo a datum podání

 

 

 

 

 

 

 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.

 

            Žádám o poskytnutí následující informace:

 

………………………………………………….

…………………………………………………..

 

 

Žadatel:    

jméno a příjmení  ………………………………………………………..

 

přesná adresa, PSČ ….…………………………………………………..  

 

telefon, fax, e-mail ………………………………………………………

 

Podpis žadatele  ……………………………….

 

 

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok:

Výroční zpráva za rok 2023
Výroční zpráva za rok 2022
Výroční zpráva za rok 2021
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2010

 

 


Spolupracujeme:
Image
Image
Image
© 2024 Dolní Branná. Všechna práva vyhrazena. | Přihlásit | Vytvořil: Petr Holman

Tato webová stránka je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. Prohlášení o přístupnosti webových stránek: